SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : THPT Vĩnh Hải
Học kỳ 1, năm học 2013-2014

TKB Áp dụng từ thứ hai, ngày 09 tháng 09 năm 2013


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Chú ý:

- Môn Toán lớp 11a3 Thầy Tuyên dạy 2 Tiết.

- Môn HĐNGLL Cô Hoa dạy đến khi có thông báo mới.

 

- Buổi chiều tập trung lúc 12 giờ 25, tiết 1 bắt đầu lúc 12 giờ 40 và hết tiết 5 lúc 16 giờ 55.

 

- Thầy, cô bấm vào danh sách giáo viên, tên của giáo viên cần xem TKB.

 

 


Created by TKB Application System 6.0 on 7-9-2013